Senaste nytt
Springaren 135 ute nu
Vårnumret 2015 av Springaren är nu ute!
Årsmötet 2011

Lördagen 22/1 hölls det årsmöte hemma hos Kjell Widlert på Åsögatan i Stockholm. Närvarande var en tapper skara på 5 personer (inklusive värden). Förutom formalia ägnades som vanligt mycken tid åt diskussioner kring ekonomi, PR-verksamhet och Springarens utseende i framtiden. Bland annat beslöts att satsa på ett Sherlock Holmes-tema i Springaren under 2011. Årsmötesprotokollet såg ut som följer:

Protokoll
fört vid årsmötet med Svenska Problemschackklubben den 22 januari 2011,
hemma hos Kjell Widlert på Åsögatan 20, Stockholm, klockan 13.30-16.30


§1 Mötets öppnande.
SPK:s ordförande Rolf Uppström förklarade 2011 års möte öppnat.

§2a Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande, Rolf Uppström.

§2b Val och sekreterare.
Till sekreterare för årsmötet valdes Göran Forslund.

§3 Är mötet behörigt utlyst?
Årsmötet förklarades behörigt utlyst.

§4 Dagordning.
Föreslagen föredragningslista godkändes av årsmötet.

§5 Årsberättelse 2010.
Skriftlig årsberättelse saknades. Sekreteraren Kjell Widlert redogjorde muntligt för innehållet, och lovade att komma med en skriftlig redogörelse inom kort.
Bland de viktigare händelserna från det gångna verksamhetsåret kan nämnas att Kjell Widlert, som vanligt, bevistade problemistmötet i Andernach samt kongressen på Kreta, att Christer Jonsson (äntligen) fått sin IM-titel i komposition samt att under året flera framstående komponister avlidit, bland dessa Manne Persson, Mora, Viktor Bene, Norsholm samt Åke Hellström, Linköping.

§6 Ekonomisk rapport och revisionsberättelse.
Det ekonomiska läget föredrogs av SPK:s kassör Indrek Aunver. Balans- och resultaträkningen för det gångna verksamhetsåret saknades pga kassörens hälsoproblem. Kassörens sammanfattning var i alla fall att alla siffror är röda! En ekonomisk rapport kommer under första kvartalet 2011.
Ordinarie revisor Göran Forslund presenterade revisionsberättelsen, som i korthet konstaterade att det inte hade förelegat några ekonomiska handlingar att granska, men att anledningen härför var känd och att det inte fanns någon orsak för revisorerna att avråda årsmötet från att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§7 Ansvarsfrihet för styrelsen?
Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§8 Styrelse för 2011.

Då inga avsägelser var inkomna föreslogs omval på samtliga poster. Årsmötet antog enhälligt detta förslag enligt följande:

Rolf Uppström Göteborg Ordförande
Bo Lindgren Lidingö Vice ordförande
Kjell Widlert Stockholm Sekreterare
Indrek Aunver Uppsala Kassör
Lars Falk Uppsala Ledamot

§9 Revisorer.
På revisorsposterna omvaldes förra årets revisorer Göran Forslund (ordinarie) och Axel
Ornstein (suppleant).

§10 Springaren.
• Årsavgiften för 2011 fastslogs till 300:- (eller € 35).
• Möjlighet till stödprenumeration ska finnas för 500:- (eller € 50).
• Beslöts om ny policy för tryckbelägg. Målsättning är att hitta ett sätt att skicka tryckbelägg utan att skicka hela tidningen:
◦ Tidningen skickas enbart till prenumeranter och pristagare.
◦ Tryckbelägg får i övrigt hämtas från hemsidan eller skickas i nödfall ut som vanligt (pappers)brev.
• Beslöts att när Indrek springer på en riven tidning har han rätt att kasta den.
• Ånyo: Rubriker i originalavdelningen för att öka överskådligheten skall testas och utvärderas
• Beslöts att under 2011 satsa på ett Sherlock Holmes-tema, med några mer lättsamma artiklar om schack och schackproblem med Sherlock Holmes-anknytning.
• Årsmötet påminde om beslutet från föregående årsmöte, där en ny policy för notation antogs:
◦ slag- och schacktecken skrivs ut.
◦ H# och S# skrivs med stor bokstav.
◦ orden ”lösning” eller ”lösningar” används i stället för förkortningen ”lösn” .
◦ fullständig notation vid bondeslag, dvs exd3 i stället för ed eller exd
◦ punkt används efter dragnummer, t.ex 4.Kd3 (i stället för 4 Kd3). OBS! Inget mellanslag mellan punkt och drag (eftersom detta ger oönskade radbrytningar).

§11 PR-verksamhet och pågående projekt.
• Ett förslag om ny annons i TfS godkändes av årsmötet.
• Uppdrogs åt Göran Forslund och Kjell Widlert att tillsammans titta på de praktiska möjligheterna att lägga ut Herbert Hultbergs gamla artikelserie ”Det logiska schackproblemet” på hemsidan.
• En avdelning ”Säljes” med en förteckning på diverse SPK-material till salu skall skapas på hemsidan

§12 Kommande årsmöte.
Årsmötet beslutade att nästa årsmöte preliminärt ska hållas den 21/1 2012.

§13 Övrigt.
Årsmötet ansåg det vara en god idé att Sverige skulle ställa upp med ett lag i den kommande 9:e WCCT (World Chess Composition Tournament). Beslöts att höra med Christer Jonsson ifall denne kunde tänka sig att ställa upp som lagledare.

§14 Mötets avslutande.
Mötesordförande Rolf Uppström tackade de närvarande och förklarade årsmötet avslutat.


Vid protokollet

Göran Forslund
Årsmötessekreterare

 

Senast uppdaterad 2011-06-02 09:57